Kimura Takuya
Bishōnen
Abe Shinzō
Soft Power
Fuji Junko
Genre
Hayashibara Megumi
Effacement
Kawai Mitsuko
Abjection
Ri Kōran
Propaganda
Mikazuki Munechika
Simulacra
Hara Setsuko
Persona
Moomin
Localization