Perfume
Cyborg
801-chan
Fujoshi
Kiritani Mirei
Yurukawaii
Ayanami Rei
Moe
Abe no Seimei
Appropriation
Sata Masaki
Subculture
Ri Kōran
Propaganda
Okada Toshio
Otaku
Kaya
Cross-Dressing