Murakami Takashi
Superflat
Ozaki Minami
Dōjin sakuhin
Itoh Makiko
Participatory Culture
Shiraishi Mako
Interpellation
Hara Setsuko
Persona
Inoue Akito
Gamification
Empress Michiko
Media Event
Taiyōzoku
Moral Panic
Kimura Takuya
Bishōnen